Polityka prywatności i stosowania plików cookies wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych na stronie internetowej rocketmedia.pl

Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące na stronie internetowej rocketmedia.pl a także przy składaniu zamówień na bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na dostarczaniu newsletterów. Właścicielem serwisu jest Rocket Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 140A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000490521 posługującą się nr NIP 894-305-02-1, zwana dalej Właścicielem Serwisu.

Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez Właściciela Serwisu ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających ze  strony internetowej rocketmedia.pl (dalej jako „Serwis”) przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), znane powszechnie jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO.

 

Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane?

Właściciel Serwisu zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu lub świadczenia usług. Za każdym razem użytkownik podający Właścicielowi Serwisu swoje dane osobowe jest proszony o wyrażenie zgody na ich otrzymanie i przetwarzanie przez Właściciela Serwisu, chyba, że co innego wynika z treści zgłoszenia użytkownika skierowanego do Właściciela Serwisu. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy Serwisu, zamawiając newsletter bądź kontaktując się przez media społecznościowe (Facebook, LinkedIN, Instagram) lub pocztę elektroniczną użytkownik udostępnia swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Właściciela Serwisu w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. Właściciel Serwisu za każdym razem wymaga podania przez użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Właściciel Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Serwisu jest realizowane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c bądź lit. f rozporządzenia RODO. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściciel Serwisu wyjaśnia, że na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywanie czynności zarządzania danymi oraz ich przetwarzania.

W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa Właściciel Serwisu ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji. Ponadto warto pamiętać, że Serwis może zawierać linki umożliwiające użytkownikom przejście do innych stron internetowych. Polityka prywatności i polityka cookies właścicieli tych stron internetowych może być odrębna od stosowanej przez Właściciela Serwisu i użytkownik powinien się z nią zapoznać w celu ustalenia sposobu i zakresu wykorzystywania jego danych w czasie korzystania z tych stron internetowych.

Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. Właściciel Serwisu nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, którą zamówił użytkownik lub obsługi zapytania skierowanego przez użytkownika bądź w innym  ustalonym przez strony celu. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela Serwisu lub przez stronę trzecią mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli składając odpowiednie oświadczenie użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika mogą być w tym celu wykorzystywane i będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej przez użytkownika. Takie przetwarzanie będzie polegało na przesyłaniu informacji o produktach lub usługach oferowanych przez Właściciela Serwisu ip lub osoby, których produkty lub usługi Właściciel Serwisu będzie polecać.

 

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z Serwisu

Właściciel Serwisu może zbierać informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy Serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania Serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące Serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością. Właściciel Serwisu podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników w inny sposób. Tak jak w przypadku danych osobowych, Właściciel Serwisu może zostać zobowiązany do ujawnienia opisanych powyżej informacji na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

Szczegóły o plikach cookie

Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron Serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Właściciel Serwisu wykorzystuje cookie w celu:

  • sprawniejszego dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Dzięki cookie Serwis rozpoznaje preferencje przeglądania użytkownika i tak np. informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę Serwisu,
  • stworzenia statystyki sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników i oceny popularności oraz sprawności działania strony internetowej. Prowadzona statystyka jest anonimowa.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik Serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji Serwisu.

Właściciel Serwisu podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Informacje dotyczące osób nieletnich

Właściciel Serwisu nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, Właściciel Serwisu podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, Właściciel Serwisu zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

 

Zabezpieczenia i zmiany

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników Właściciel Serwisu stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.

W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie Właściciel Serwisu stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w  przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z wszelkich zamówionych usług, w tym bezpłatnych newsletterów, a ponadto na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych mogą zwrócić się do Właściciela Serwisu i żądać usunięcia danych, które tych użytkowników dotyczą, jak również realizować pozostałe prawa opisane w niniejszej polityce prywatności oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa kierując stosowną wiadomość na adres e-mail: biuro@rocketmedia.pl

Właściciel Serwisu zastrzega, że wraz z rozwojem Serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.

Sprawdź -> Poradnik RODO

Formularz sprawdzenia informacji w systemie

Ochrona prywatności

Szanowny Kliencie, chcemy oferować Ci usługi i materiały marketingowe, które będą przydatne w rozwoju Twojej firmy. Naszym celem jest precyzyjne i skuteczne wsparcie Twojego biznesu. Żeby móc go osiągnąć, potrzebujemy Twojej zgody na dopasowanie naszych działań do Twojego zachowania. Gwarantujemy, że zadbamy o Twoją prywatność, Twoje dane będą u nas bezpieczne, a Ty będziesz mógł cofnąć swoją zgodę w każdej chwili poprzez specjalny formularz, który utworzyliśmy na podstronie polityka prywatności.

Prosimy o zapoznanie się z treścią i wyrażenie zgody:
Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zapisywanych w tych plikach, które pozostawiam w ramach korzystania z niniejszego Serwisu. Mam świadomość, że moje dane będą przetwarzane w celu analizy mojego zachowania na stronie Rocketmedia.pl przez Rocket Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 140A oraz zaufanych partnerów tej firmy. Zgodę mogę wycofać w każdej chwili za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce polityka prywatności.

Chcę korzystać z serwisu Rocket Media i  wyrażam zgodę